Matični broj: 21592315
PIB: 112027601

POLITIKA PRIVATNOSTI USKLAĐENA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovom politikom privatnosti, TATA DATA DOO, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018, dalje: Zakon), pruža neophodne informacije u vezi sa zaštitom privatnosti i obradom podataka o ličnosti.

RUKOVALAC PODACIMA

TATA DATA DOO Novi Beograd (Beograd), ul. Jurija Gagarina 231/328 br. 231/328, 11073 Novi Beograd, (dalje: TATA DATA DOO/rukovalac podacima/firma/Društvo).

Kontakt podaci:

 • Telefonski broj: +381 (0)11 411 36 94
 • Internet stranica: www.tatadata.rs
 • Adresa e-pošte: [email protected]

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE TATA DATA DOO PRIKUPLjA I OBRAĐUJE

Obim i vrsta podataka koje prikupljamo i obrađujemo mogu biti različiti i zavise od vrste naloga koji registrujete ili usluge koju poručite. TATA DATA DOO obrađuje vaše osnovne identifikacione podatke (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, mobilnog telefona i/ili faksa). Vaši kontakt podaci su nam neophodni kako bismo vam što lakše i brže prosledili informacije za vreme našeg poslovnog odnosa. TATA DATA DOO najčešće prikuplja i obrađuje sledeće vrste ličnih podataka:

 • osnovni identifikacioni podaci kao što su vaše Ime i Prezime, pol, godine i sl,
 • email adresa radi registracije na sajtu i primanja ponuda, ugovora i računa u elektronskom obliku,
 • broj telefona, mobilnog telefona i/ili faksa radi potvrde predračuna,
 • fizička adresa na teritoriji republike Srbije radi dostave kopije ugovora ili predračuna (na zahtev klijenta).

SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

 1. SLANjE PREDRAČUNA/PONUDE
  TATA DATA DOO, vaše lične podatke obrađuje uglavnom za dostavu proizvoda/usluga, slanje brošura i predračuna/ugovora.
 2. ISPUNjENjA PRAVNIH OBAVEZA FIRME
  Podatke o ličnosti obrađujemo i na osnovu zakonskih propisa u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza firme u skladu sa relevantnim propisima kojima se uređuje poslovanje društva sa ograničenom odgovornošću, kao što su na primer obaveze propisane: Zakonom o radu, Zakonom o reviziji, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i drugim.
 3. LEGITIMNI INTERES
  Legitimni interes firme predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, osim ako interes ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad legitimnim interesima privrednog društva. Legitimni interesi na osnovu kojih firma obrađuje lične podatke su uglavnom, ali ne isključivo, komercijalne prirode, kao na primer pravo na stalni razvoj kvaliteta u pružanju usluga i uopšte poboljšanje poslovnih procesa, na način koji ne može da šteti vašim interesima, pravima i slobodama. Legitimni interesi privrednog društva su na primer: direktni marketing za potrebe pružanja obaveštenja o našim proizvodima, novim programima i dodatnim pogodnostima, identifikacije i evidencije posetilaca na stručnim skupovima u svrhu zaštite imovine i lica i dr.
 4. PRISTANAK
  Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika kojim korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose za tačno određenu svrhu. Vaše lične podatke ćemo u pojedinim slučajevima prikupljati i obrađivati samo uz vašu saglasnost. U takvim slučajevima unapred ćemo tražiti vaš pristanak i unapred vas nedvosmisleno informisati o svrhama takve obrade. Obradu vaših ličnih podataka na osnovu pristanka koristićemo, na primer, za potrebe istraživanja zadovoljstva pruženim uslugama, marketinga proizvoda/usluga, koji uključuje ponude novih proizvoda ili usluga, slanje marketinškog materijala, uključujući obaveštavanje o uslugama koje odgovaraju vašim konkretnim potrebama, kao i u cilju unapređenja našeg poslovnog odnosa. Pristanak se može dati i uskratiti u svakom trenutku.
 5. OBRADA PODATAKA PUTEM INTERNET STRANICE PRIVREDNOG DRUŠTVA
  Prilikom korišćenja naše internet stranice www.tatadata.rs ne prikupljamo vaše lične podatke, niti ih na drugi način obrađujemo, osim ukoliko ih sami unesete kroz obrasce prijava za slanje ponude, izrade sajta, webinar, narudžbenice. U tom slučaju, vaši podaci se obrađuju i čuvaju kako je to napred opisano za obradu podataka u svrhe zaključenja i izvršenja ugovora ili zbog preduzimanja predugovornih radnji na vaš zahtev. Ukoliko ste nam kroz prijavne obrasce putem interneta postavili upite ili zatražili dodatne informacije, lične podatke koje ste nam tom prilikom dostavili obrađivaćemo isključivo u svrhu odgovora, odnosno pružanja traženih informacija. Na isti način TATA DATA DOO će postupati u slučaju postavljanja pitanja elektronskim putem, putem mejla.

IZVOR LIČNIH PODATAKA

Podatke o ličnosti prvenstveno prikupljamo direktno od vas, prilikom pregovora oko zaključenja ugovora, samog zaključenja i izvršenja ugovora, prijave za savetovanja, uslugu ili proizvod.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši lični podaci se obrađuju u svrhe koje su ovde navedene. Kada je za ostvarenje te svrhe potrebno, a na osnovu naše zakonske ili ugovorne obaveze i/ili prava, vašim ličnim podacima pristup mogu imati određeni primaoci:

 • direktor, svi članovi i zaposleni u Društvu,
 • banke i institucije za platni promet,
 • državni organi i lica koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima,
 • servisi i tehnički konsultanti,
 • distributeri,
 • partneri koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem,
 • pružaoci usluga revizije, IT revizije i revizije IT sigurnosti,
 • advokati, veštaci, javni izvršitelji i agencije za naplatu potraživanja, pružaoci usluga štampe i dostave,
 • ostali primaoci kada je to nužno.

U svim navedenim slučajevima, prenos i obrada vaših ličnih podataka vrše se uz obavezne mere zaštite poverljivosti.

OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

Osim firme, lične podatke, u naše ime i za naš račun, obrađuju i naši obrađivači, kao što su agencije za zastupanje, pravna lica koja privrednom društvu pružaju tehničku pomoć i podršku prilikom obrade ličnih podataka (npr. proizvođač računarskih aplikacija, kontakt centri i dr.), kao i stručna lica koja gazdinstvo angažuje za pružanje usluga neophodnih za izvršavanje pretplatničkih ugovora (konsultanti saradnici privrednog društva). TATA DATA DOO angažuje samo one obrađivače koji u potpunosti garantuju primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u cilju zakonite obrade ličnih podataka.

ROK ČUVANjA PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše lične podatke TATA DATA DOO čuva do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obaveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Srbije. Rok u kojem će se lični podaci čuvati zavisi od zakonske obaveze čuvanja podataka, vrste zaključenog ugovora, trajanja ugovora, kao i od rokova zastarelosti potraživanja.

PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Vaši lični podaci se obrađuju i čuvaju u Republici Srbiji.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

U slučajevima predviđenim zakonskom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima sledeća prava:

 • pravo na pristup (imate pravo da u svakom trenutku od nas zahtevate informaciju da li se vaši lični podaci obrađuju i, ukoliko se obrađuju, da zatražite pristup ličnim podacima i informacije na koje imate pravo u vezi sa zaštitom ličnih podataka. TATA DATA DOO vam, na zahtev, obezbeđuje kopiju ličnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije, firma može naplatiti razumnu naknadu na ime administrativnih troškova. Ako se zahtev podnosi elektronskim putem, osim ako se ne zahteva drugačije, Društvo vam informacije pruža u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku);
 • pravo na ispravku i dopunu (imate pravo da od nas zahtevate ispravku netačnih podataka koje obrađujemo, odnosno dopunu podataka u slučaju kada su isti nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da od nas zahtevate brisanje ličnih podataka u slučaju kada ih firma nezakonito obrađuje, ako lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhu obrade i u drugim Zakonom propisanim slučajevima. Postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, kao na primer u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva o čemu ćemo vas detaljno obavestiti);
 • pravo na ograničenje obrade (imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka u sledećim slučajevima: 1) ako osporavate tačnost ličnih podataka u roku koji omogućava privrednom društvu proveru tačnosti tih podataka, 2) ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umesto toga zahtevate ograničenje upotrebe tih podataka, 3) ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva, 4) ako ste uložili prigovor na obradu);
 • pravo na prenosivost podataka (imate pravo da od nas primite svoje lične podatke koje ste nam prethodno dostavili, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da te podatke prenesete drugom rukovaocu ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i vrši se automatizovano);
 • pravo na prigovor (imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka ako se obrada zasniva na našim legitimnim interesima, uključujući profilisanje ili ako vaše podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga);
 • pravo na opoziv pristanka (ukoliko se obrada vaših ličnih podataka zasniva na pristanku, imate pravo da u svakom trenutku opozovete prethodno dat pristanak za obradu ličnih podataka, delimično ili u celosti. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, a TATA DATA DOO ima pravo na naknadu štete koja bi zbog opoziva nastupila za fiemu. Društvo će sa obradom ličnih podataka, koja se zasniva na opozvanom pristanku, prestati u najkraćem mogućem roku po prijemu opoziva).
 • Napred navedena prava možete da ostvarite podnošenjem pisanog zahteva na internet stranici privrednog društva: www.tatadata.rs, kao i u sedištu privrednog društva. Zahtev za ostvarivanje prava se može podneti online na internet stranici Društva ili se može dostaviti licu za zaštitu podataka o ličnosti na napred navedene adrese.

TATA DATA DOO zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dodatne informacije radi provere njegovog identiteta, a sve u cilju zaštite prava i privatnosti podnosioca zahteva. Ukoliko su zahtevi očigledno neosnovani i preterani, naročito u slučaju njihovog učestalog ponavljanja, firma zadržava pravo da naplati administrativne troškove ili da odbije postupanje po zahtevu.

PRAVO NA PRITUŽBU NADLEŽNOM DRŽAVNOM OGRANU

Ukoliko smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

UPOTREBA KOLAČIĆA (COOKIES)

Ako ostavite komentar na našem sajtu, možete se prijaviti da sačuvate svoje ime, adresu e-pošte i link sajta u kolačićima. Ovo je za Vašu udobnost tako da ne morate ponovo da unosite svoje detalje kada ostavljate drugi komentar. Ovi kolačići trajaće godinu dana. Ako posetite našu stranicu za prijavu, postavićemo privremeni kolačić da bismo utvrdili da li pregledač prihvata kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pregledač. Kada se prijavite, takođe ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bismo sačuvali Vaše podatke za prijavu i izbor veličine ekrana kako bi smo vam prikazali prilagođen sadržaj. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići sa opcijama na ekranu traju godinu dana. Ako odaberete „Zapamti me“ opciju prilikom prijavljivanja na naš sajt, vaša prijava će trajati dve nedelje. Ako se odjavite sa svog naloga, kolačići za prijavu biće uklonjeni. Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić će biti sačuvan u vašem pregledaču. Ovaj kolačić ne sadrži nikakve lične podatke i jednostavno ukazuje na redni broj članka koji ste upravo uredili. Ističe nakon 1 dana.

Koristimo kolačiće da vam pružimo bolji doživljaj na sajtu.